Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.
Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů.
Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.
E-shop Presovace.cz
Holcman Jiří
Sídlo: Chýnovská 131, Tábor Měšice 391 56
IČO: 40698246
Tel.: 608 024 843
E-mail: info@presovace.cz

1Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?
Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme: - Jméno a příjmení - Dodací adresu - Fakturační adresu - Email - IČO - Platební údaje dle typu platby. - Datum objednávky Náš internetový obchod neobsahuje registraci a všechna data, která uživatel odešle s objednávkou jsou okamžitě přeposlány na email správce. Na internetových stránkách neuchováváme žádná osobní data zákazníků.
2Za jakým účelem zpracováváme osobní data?
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům: - Informování o stavu objednávky - Doručení objednaného zboží - Vyřízení případné reklamace Data zákazníků zásadně nepoužíváme k marketingovým účelům!
3Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?
E-shop nevyužívá napojení na aplikace třetích stran, kromě sledování statistik návštěvnosti v systému Google Analytics. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
4Doba zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Tato doba je 2 roky. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky (a trvá dva roky). Po této době archivujeme v emailové podobě pouze zákonem dané dokumenty.
5Jak využíváme Cookies
Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu a zlepšení uživatelského dojmu (například předvyplnění formulářů nebo udržení produktů v nákupním košíku). Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické účely (viz. Google Analytics). Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní a jsou uloženy v prohlížeči na straně zákazníka.
6Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?
Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 1. Uchování osobních údajů mimo prostředí internetového obchodu. 2. Proces pravidelné kontroly systému a nakládání s údaji. 3. Víceúrovňová ochrana HW (antivir, antispam, denní zálohy). 4. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele. 5. Zpracování objednávek pouze z prověřených zařízení.
7Obecná ustanovení?
1. Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek. 3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav 5. Požádá-li kupující o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti. 6. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. 7. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ) Veškeré další dotazy prosíme posílejte na email presovace@presovace.cz.
+420608024843