1Nákupní řád:
Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod www.presovace.cz nabízející k prodeji kávovary a kávu. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží popsané prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené tímto pravidlem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy související.
2Ceny a objednávky:
Ceny na webových stránkách Presovače.CZ jsou závazné, a to až do doby jejich změny. U objednávek jsou ceny uvedeny včetně DPH. Tento internetový obchod si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes tento internetový obchod. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího. Dopravné / doručení zásilky / Vám nebude účtováno pokud nakoupíte za více jak 5.000,- bez DPH.
3Neodebrání zboží kupujícím:
Každá objednávka je závazná a řídí se Občanským zákoníkem a našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně balícího materiálu. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a s úhradou těchto nákladů v případě neodebrání zboží. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny specializované společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.“ Vyjímku tvoří případy, kdy dopravce nedodá objednané zboží.
4Způsob platby:
Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
5Záruka a reklamace:
Práva a povinnosti prodávajícího: Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefonicky.
6Shoda s kupní smlouvou - Záruka za jakost při převzetí:
§ 2161odst.2 Lhůta na uplatnění záruky je 24 měsíců. Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí, a má se za to, že vada, která se vyskytne do šesti měsíců, byla na věci už v době převzetí. Kupující má nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady). Pokud by nebylo možné, sleva, výměna za bezvadné zboží, či vrácení peněz (§ 2169 odst. 1 a 3). V tomto případě je třeba včas určit způsob jakým chce kupující reklamaci vyřídit. Včas v tomto případě znamená „bez zbytečného odkladu“, nejlépe však již při uplatnění reklamace u obchodníka. Po výměně reklamovaného zboží za nové běží stále původní záruční lhůta.
7Zákonná záruka - zákonná odpovědnost z vad
Kupující je oprávněn uplatnit záruku u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. (§ 2 169 odst. 1) Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy (většinou opravitelná vada) – má právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Není-li opraveno včas, pak je možné odstoupit od smlouvy (§ 2 107) Podstatné porušení smlouvy (většinou neopravitelná vada) – kupující si vybírá mezi výměnou součásti, dodáním nové věci bez vad, slevou nebo odstoupením od smlouvy (§ 2 106). Při opakovaných vadách (3 stejné nebo 4 různé) nebo větším množství vad najednou během záruky na jedné věci, je možné požadovat výměnu součásti, výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy. Reklamaci prodejce rozhodne ihned, nejpozději pak do tří dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět. Práva a povinnosti kupujícího: Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena v e-shopu. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě, po vyplnění nákupního koše.. jsou včetně DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího. Reklamační řád: Internetový obchod na stránkách www.presovace.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných nových předpisů od 01.01.2014. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží poškozeno přepravou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit přepravci a prodejci. Prodejce odpovídá za vady, které má v okamžiku převzetí, přičemž okamžikem převzetí není okamžik jeho předání přepravci, ale okamžik předání zboží zákazníkovi. Prodejce odpovídá i za poškození, které vznikne během přepravy. Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením, tvrdostí vody, přepětí v síti, zanedbáním údržby, přirozeným opotřebením součástek a pokud bylo zboží používáno na jiné účely než je určeno. Zákazník je povinen doručit zboží / přístroj / k opravě do sídla servisní organizace nebo uhradit cestovné mechanika. V případě záruční opravy je povinností kupujícího předložit záruční list. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, opravu včetně uhrazení nezbytně nutných nákladů na doručení do servisu.
8Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy:
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba /nepodnikatel/. Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury /prodejního dokladu/od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu v pevné krabici, a to za následujících podmínek.... zboží by mělo být v původním nepoškozeném obalu zboží nesmí být nikterak použité ! zboží nesmí být nijak poškozené ! zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal, musí být zaslána zpět včetně příslušenství, návodu atd. a s originálem dokladu o koupi. Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato! Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet nebo po domluvě. Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží..... Vám zašleme zpět na Vaše náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. Platnost obchodních podmínek: Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2017
9Elektronická evidence tržeb
Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti. Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Informační povinnost prodejce Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku. Obsahem informačního oznámení je text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu. Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.
10Účtenka
Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve. Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován. Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.
11Předání účtenky
Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.
12Ověření účtenky u správce daně
Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.
13Údaje uváděné na účtence
Prodávající je na účtenku povinen uvádět: fiskální identifikační kód (FIK), své daňové identifikační číslo (DIČ), označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celkovou částku tržby, bezpečnostní kód poplatníka (BKP), údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. a v určitých případech také: DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele. podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu. Zdroj: etrzby.cz
14Upozornění:
Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.
15Ochrana osobních údajů:
Politika nakládání s osobními údaji je na samostatné stránce: http://n.presovace.cz/ochrana-osobnich-udaju
+420608024843